Phát triển bền vững

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG hướng tới một doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững; luôn bảo đảm mục tiêu an toàn trong kinh doanh ở mức cao nhất, tăng trưởng tốt nhưng bảo đảm hài hòa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường.

Cung ứng sản phẩm cho sản xuất và đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhà nước để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Các chiến lược và hành động của AIG hướng đến một tương lai chung bền vững và tốt đẹp hơn, góp phần thay đổi cuộc sống bằng việc kinh doanh có trách nhiệm.

Phát triển bền vững

Nguồn nhân lực

"Hơn 21 năm phát triển bền vững với những thành tựu đáng tự hào, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã và đang góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG luôn chú trọng gia tăng quy mô việc làm, xây dựng môi trường làm việc tốt, đảm bảo chính sách đào tạo, chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động…"

Nguồn nhân lực

Chuyển đổi số

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG cam kết sẽ ưu tiên nguồn lực tập trung triển khai các nội dung phát triển doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực và thúc đẩy chuyển đổi số tại Tập đoàn và các công ty thành viên.

Chuyển đổi số