Thông tin định kỳ

Báo cáo tài chính Qúy III/2021
Báo cáo riêng - 20/10/2021
Báo cáo hợp nhất - 30/10/2021
 

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ  - 20/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ  - 28/08/2021

Báo cáo tài chính Qúy II/2021
Báo cáo riêng - 20/07/2021
Báo cáo hợp nhất -30/07/2021 
 

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021-30/07/2021

Thông báo chọn công ty kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính Qúy I/2021
Báo cáo riêng - 20/04/2021
Báo cáo hợp nhất - 29/04/2021  
 

Báo cáo thường niên 2020 - 29/04/2021
Báo cáo thường niên 2020

Báo cáo tài chính 2020
Báo cáo riêng  - 31/01/2021
Báo cáo hợp nhất -09/04 /2021
   
Báo cáo tài chính Qúy IV/2020
Báo cáo riêng  - 20/01/2021
Báo cáo hợp nhất - /2021
  Báo cáo tình hình quản trị 2020
Báo cáo tài chính Qúy III/2020
Báo cáo riêng  - 20/10/2020
Báo cáo hợp nhất - 30/10/2020
   
Báo cáo tài chính Qúy II/2020
Báo cáo riêng  - 20/07/2020
Báo cáo hợp nhất - 30/07/2020
 

AIG hợp nhất  bán niên 2020 

Báo cáo tài chính bán niên riêng 2020 - 14/08/2020

Báo cáo tài chính Qúy I/2020
Báo cáo riêng - 20/04/2020
Báo cáo hợp nhất - 29/04/2020

  Báo cáo thường niên 2019
Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo tài chính 2019
Báo cáo riêng - 30/03/2020
Báo cáo hợp nhất - 30/03/2020

   

Báo cáo tài chính Quý IV/2019
Báo cáo riêng - 20/01/2020
Báo cáo hợp nhất - 30/01/2020

   

Báo cáo tài chính Quý III/2019
Báo cáo riêng - 18/10/2019
Báo cáo hợp nhất - 30/10/2019

   

Báo cáo tài chính bán niên 2019
Báo cáo riêng -  15/08/2019
Báo cáo hợp nhất - 15/08/2019

   

Báo cáo tài chính Quý II/2019
Báo cáo riêng - 30/07/2019
Báo cáo hợp nhất - 19/08/2019

   

Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo riêng - 30/06/2019
Báo cáo hợp nhất - 30/06/2019