Thông báo cổ đông

NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 
  Nghị quyết  HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và xin ý kiến cổ đông
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 15/11/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phạm Đăng Long
 
NGHỊ QUYẾT HĐQT THÀNH LẬP CHI NHÁNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI HƯNG YÊN
  Nghị quyết  HĐQT thành lập chi nhánh và phê duyệt dự án đầu tư tại Hưng Yên
 
NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
  Nghị quyết cổ đông
  Biên bản kiểm phiếu
 

- PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
  Phiếu lấy ý kiến cổ đông
  Dự thảo nghị quyết

 
- NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ PHÁT HÀNH CỔ PHẦN, PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ESOP
   Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phần, phê duyệt chương trình và quy chế ESOP 
 
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ 
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  của người liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Ánh Nhi 
 
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phan Duy Hiếu
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ - 26/07/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  của người liên quan người nội bộ - Nguyễn Thị Ánh Nhi 
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 26/07/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phan Duy Hiếu
 
THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
   Thông báo cập nhật thông tin cá nhân
 
- THÔNG BÁO ĐÃ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN - 05/07/2022
   Thông báo đã chọn đơn vị kiểm toán đã được gửi cho UBCKNN
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 28/06/2022
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thiên Trúc
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 23/06/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thiên Trúc
 
- GIẤY CN ĐĂNG KÝ KINH DOANH  - THAY ĐỔI LẦN 9 - NGÀY 8/6/2022
 Giấy CN đăng ký kinh doanh
 
- ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT - LEE YING LEONG
 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT - Lee Ying Leong
 
- ĐƠN TỪ NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN - HÀ THỊ BÍCH VÂN
 Đơn Từ nhiệm kiểm soát viên - Hà Thị Bích Vân
 

- CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CÔNG TY CON, BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Công bố thông tin thành lập công ty con, Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và Người phụ trách quản trị công ty

 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 09/05/2022
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 29/04/2022
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Việt Hùng
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 28/04/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 22/04/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trần Việt Hùng
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 30/03/2022
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 16/03/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 15/03/2022
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thiên Trúc
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thiên Trúc
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Ngọc Sang
 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thiên Trúc
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Huỳnh Thanh Lâm
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 27/01/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Ngọc Sang
 
- THÔNG BÁO NGÀY CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN CỔ TỨC
   Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức
 
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 24/01/2022
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thiên Trúc
 
- NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT VAY VỚI CÔNG TY CON
   Nghị quyết HĐQT phê duyệt vay với công ty con 
 
- NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V MUA CỔ PHẦN ACP, AIC, ACC, AFI
   Nghị quyết HĐQT v/v mua cổ phần ACP, AIC, ACC, AFI
 
- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN HỌP CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - 23/11/2021
   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp cổ đông bất thường
- THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA - 21/10/2021
   Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 26/05/2021
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Penm IV
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 26/05/2021
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/05/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Penm IV
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/05/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc
- BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN - PENM. - 28/04/2021
   Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Penm
- BÁO CÁO NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN - ALL INGREDIENTS PTE.LTD. - 28/04/2021
   Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - All ingredients PTE.LTD.
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr. Lâm - 27/04/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Mr.Lâm
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU- PENM III - 26/04/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ  _ Penm III
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr Lâm - 19/04/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Ms Lâm
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr. Thảo- 15/03/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Mr. Thảo
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr. Thảo - 05/03/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Mr. Thao
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - MS. LINH - 15/01/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Ms. Linh
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - MS. LINH - 07/01/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Ms. Linh
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU- PENM IV - 11/12/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Penm IV
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - PENM IV - 04/012/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Penm IV
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 02/10/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 28/09/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 24/09/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - PENM IV - 24/09/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Penm IV

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - PENM IV - 18/09/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Penm IV

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/09/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 11/09/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 27/08/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020 - 12/08/2020
  Công bố thông tin công ty kiểm toán năm 2020

- THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
  Thay đổi nội dung  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cập nhật chức vụ Đại diện theo pháp luật)

- THÔNG BÁO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  Thông báo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  Thông báo thay đổi tổng giám đốc/ người đại diện theo pháp luật 

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (30/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Bá Lương

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (30/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 23/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Bá Lương

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 23/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HDQT - MUA CỔ PHẦN AIC
   Thông báo nghị quyết  HDQT - Mua cổ phần AIC

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (9/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Huỳnh Thanh Lâm

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (9/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 04/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 04/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Huỳnh Thanh Lâm

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (1/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (1/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thảo

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 26/05/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thảo

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  - 26/05/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  - 25/05/2020
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc 

- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- THÔNG BÁO  KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 18/05/2020
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ _ PENM IV  Germany GmbH & Co.KG

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/05/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO  KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ _ PENM IV  Germany GmbH & Co.KG

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
   Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT DỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 - 30/03/2020
   Thông báo nghị quyết dời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- THÔNG BÁO  UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT 2020 - 25/03/2020
   Thông báo v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2020

- QUYẾT ĐỊNH HĐQT - GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ HOẶC NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - 14/02/2019
  Quyết định HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/09/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM IV Germany GmbH & Co. KG

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/09/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 09/09/2019
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 09/09/2019
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM IV Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO CÔNG TY GOLDEN FROG KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA AIG - 29/08/2019
   Công bố thông tin công ty Golden Frog không còn là công ty thành viên của AIG

- THÔNG BÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA VFPHK - 05/08/2019
   Thông báo trở thành cổ đông lớn của VFPHK

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 02/08/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 02/08/2019
   Công bố thông tin bổ nhiệm Mr Lee Ying Leong là thành viên Hội đồng quản trị

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/07/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO  UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT 2019 - 12/07/2019
   Thông báo v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY - 27/06/2019
   AIG-Tóm tắt thông tin công ty

- CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG - 27/06/2019
   Công văn số 4016/UBCK-GSĐC về việc đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN