Thông báo cổ đông

- THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA - 21/10/2021
   Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 26/05/2021
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Penm IV
- THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 26/05/2021
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/05/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Penm IV
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/05/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc
- BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN - PENM. - 28/04/2021
   Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Penm
- BÁO CÁO NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN - ALL INGREDIENTS PTE.LTD. - 28/04/2021
   Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - All ingredients PTE.LTD.
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr. Lâm - 27/04/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Mr.Lâm
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU- PENM III - 26/04/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ  _ Penm III
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr Lâm - 19/04/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Ms Lâm
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr. Thảo- 15/03/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Mr. Thảo
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - Mr. Thảo - 05/03/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Mr. Thao
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - MS. LINH - 15/01/2021
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Ms. Linh
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - MS. LINH - 07/01/2021
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Ms. Linh
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU- PENM IV - 11/12/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Penm IV
- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - PENM IV - 04/012/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Penm IV
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 02/10/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 28/09/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 24/09/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - PENM IV - 24/09/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Penm IV

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - PENM IV - 18/09/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Penm IV

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/09/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 11/09/2020
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 27/08/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020 - 12/08/2020
  Công bố thông tin công ty kiểm toán năm 2020

- THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
  Thay đổi nội dung  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cập nhật chức vụ Đại diện theo pháp luật)

- THÔNG BÁO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  Thông báo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  Thông báo thay đổi tổng giám đốc/ người đại diện theo pháp luật 

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (30/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Bá Lương

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (30/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 23/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Bá Lương

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 23/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HDQT - MUA CỔ PHẦN AIC
   Thông báo nghị quyết  HDQT - Mua cổ phần AIC

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (9/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Huỳnh Thanh Lâm

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (9/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 04/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 04/06/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Huỳnh Thanh Lâm

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (1/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (1/6/2020)
   Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thảo

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 26/05/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thảo

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  - 26/05/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  - 25/05/2020
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc 

- THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
   Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- THÔNG BÁO  KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - 18/05/2020
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ _ PENM IV  Germany GmbH & Co.KG

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/05/2020
   Thông báo giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO  KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 
   Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu  _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ _ PENM IV  Germany GmbH & Co.KG

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ _ Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
   Thông báo chấp thuận gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT DỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 - 30/03/2020
   Thông báo nghị quyết dời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- THÔNG BÁO  UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT 2020 - 25/03/2020
   Thông báo v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2020

- QUYẾT ĐỊNH HĐQT - GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ HOẶC NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - 14/02/2019
  Quyết định HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/09/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM IV Germany GmbH & Co. KG

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/09/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 09/09/2019
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 09/09/2019
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM IV Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO CÔNG TY GOLDEN FROG KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA AIG - 29/08/2019
   Công bố thông tin công ty Golden Frog không còn là công ty thành viên của AIG

- THÔNG BÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA VFPHK - 05/08/2019
   Thông báo trở thành cổ đông lớn của VFPHK

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 02/08/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 02/08/2019
   Công bố thông tin bổ nhiệm Mr Lee Ying Leong là thành viên Hội đồng quản trị

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/07/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO  UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT 2019 - 12/07/2019
   Thông báo v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY - 27/06/2019
   AIG-Tóm tắt thông tin công ty

- CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG - 27/06/2019
   Công văn số 4016/UBCK-GSĐC về việc đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN