Đại hội đồng cổ đông

- NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH
Nghi quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông, phê duyệt giao dịch

- TÀI LIỆU HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  - CẬP NHẬT NGÀY 01/06/2022
  Chương trình & Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022  
   Thông tin ứng viên HĐQT Độc Lập
   Thông tin ứng viên Kiểm soát viên
   Mẫu phiếu bầu cử HĐQT Độc lập, Kiểm soát viên
   Báo cáo tài chính_ Bản trích lược
   Biên bản kiểm phiếu, Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và tài liệu họp cổ đông thường niên 2022
 

- THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
    Thư mời họp ĐHĐCĐ 2022
   Chương trình & Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền- Bản Tiếng Việt
   Giấy ủy quyền - Bản Tiếng Anh
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 

THÔNG BÁO NGÀY CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
   Thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cuộc họp cổ đông thường niên năm 2022

- THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
   Thông báo gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022, ĐIỀU LỆ, TÀI LIỆU HỌP VÀ CÁC QUY CHẾ
   1. Biên bản họp
   2. Nghị quyết cổ đông bất thường 2022
   Tài liệu kèm theo biên bản họp, Nghị quyết
   3. Quy chế nội bộ về quản trị
   4. Quy chế hoạt động của HĐQT
  5. Quy chế hoạt động ban kiểm soát

   6. Quy chế công bố thông tin
   7. Điều lệ

- TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 - Bản sửa đổi

   Dự thảo nghị quyết
   Dự thảo biên bản họp
  Các tờ trình

- THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

   Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 2022
   Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 2022 
   Phiếu biểu quyết 
   Giấy ủy quyền - VN
   Giấy ủy quyền - EN
   Danh sách Chủ tọa và Ban thư ký

   Quy chế họp cổ đông
   Các tờ trình

   Quy chế công bố thông tin
   Quy chế nội bộ về quản trị
   Quy chế hoạt động của HĐQT
   Quy chế hoạt động của BKS
   Điều lệ _ Tóm tắt điểm mới
   Điều lệ  AIG
   Dự thảo nghị quyết
   Tờ trình chi trả cổ tức tiền mặt

- ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 - 29/06/2021  

   Điều lệ
   Nghị quyết 
   Biên bản họp
   Tài liệu họp cổ đông thường niên 2021 - 29/06/2021

-THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

  Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021
   Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ 2021 
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
   Dự thảo điều lệ sửa đổi 2021 
   
Báo cáo tài chính năm 2020 - Trích lược

- THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP CỔ ĐÔNG - 10/05/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp cổ đông 

- NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 16/04/2021
  Nghị quyết gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông

- THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 - 10/06/2020
  Thư mời họp ĐHĐCĐ 2020 
   Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ 2020
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
  Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

- THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 - 17/12/2019
   Thư mời họp ĐHĐCĐ 2019 
   
Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ 2019 
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 
   Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

- NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 22/07/2019
   Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ & Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01.19/B1BKPCD/AIG