Đại hội đồng cổ đông

- NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 29/06/2021  

   Nghị quyết 
   Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiển cố đông
   Điều lệ

-THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021

  Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021
   Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ 2021 
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
   Dự thảo điều lệ sửa đổi 2021 
   
Báo cáo tài chính năm 2020 - Trích lược

- THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP CỔ ĐÔNG - 10/05/2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp cổ đông 

- NGHỊ QUYẾT GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 16/04/2021
  Nghị quyết gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông

- THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 - 10/06/2020
  Thư mời họp ĐHĐCĐ 2020 
   Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ 2020
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020
  Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

- THÔNG BÁO MỜI HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 - 17/12/2019
   Thư mời họp ĐHĐCĐ 2019 
   
Chương trình & Nội dung họp ĐHĐCĐ 2019 
   Phiếu biểu quyết 
   
Giấy ủy quyền
   Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 
   Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

- NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 22/07/2019
   Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ & Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01.19/B1BKPCD/AIG