Thông tin định kỳ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH   BÁO CÁO QUẢN TRỊ        BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Báo cáo tài chính Quý IV/2019
Báo cáo riêng - 20/01/2020
   
Báo cáo tài chính Quý III/2019
Báo cáo riêng - 18/10/2019
Báo cáo hợp nhất - 30/10/2019
   
Báo cáo tài chính bán niên 2019
Báo cáo riêng -  15/08/2019
Báo cáo hợp nhất - 15/08/2019
   
Báo cáo tài chính Quý II/2019
Báo cáo riêng - 30/07/2019
Báo cáo hợp nhất - 19/08/2019
   

Báo cáo tài chính 2018
Báo cáo riêng - 30/06/2019
Báo cáo hợp nhất - 30/06/2019