Thông báo cổ đông

- THÔNG BÁO  UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT 2020 - 25/03/2020
   Thông báo v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2020

- QUYẾT ĐỊNH HĐQT - GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ HOẶC NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - 14/02/2019
  Quyết định HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/09/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 18/09/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 09/09/2019
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mr. Nguyễn Thiên Trúc

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 09/09/2019
   Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO CÔNG TY GOLDEN FROG KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA AIG - 29/08/2019
   Công bố thông tin công ty Golden Frog không còn là công ty thành viên của AIG

- THÔNG BÁO TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA VFPHK - 05/08/2019
   Thông báo trở thành cổ đông lớn của VFPHK

- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 02/08/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 02/08/2019
   Công bố thông tin bổ nhiệm Mr Lee Ying Leong là thành viên Hội đồng quản trị

- THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - 19/07/2019
   Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - PENM III Germany GmbH & Co. KG

- THÔNG BÁO  UBCK CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC HỢP NHẤT 2019 - 12/07/2019
   Thông báo v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn Công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2019

- BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN CÔNG TY - 27/06/2019
   AIG-Tóm tắt thông tin công ty

- CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG - 27/06/2019
   Công văn số 4016/UBCK-GSĐC về việc đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN